Asia C-489/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Family Division – Yhdistynyt kuningaskunta) – A v. B (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Vireilläolovaikutus — 16 artikla ja 19 artiklan 1 ja 3 kohta — Asumuseromenettely ensimmäisessä jäsenvaltiossa ja avioeromenettely toisessa jäsenvaltiossa — Tuomioistuimen, jossa asia on ensin pantu vireille, toimivalta — ”Ratkaistun” toimivallan käsite — Ensimmäisen menettelyn raukeaminen ja uuden avioeromenettelyn aloittaminen ensimmäisessä jäsenvaltiossa — Seuraukset — Jäsenvaltioiden välinen aikaero — Vaikutukset menettelyyn asian vireille panemiseksi tuomioistuimissa)