Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 701/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [East Kent Goldings (ChNP)]