Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 701/2013 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [East Kent Goldings (ΠΟΠ)]