Neuvoston asetus (EU) N:o 1388/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta