Komission asetus (EU) 2015/648, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen N-Etyyli-(2E,6Z)-nonadienamidi poistamisesta unionin luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$