Lisäys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 5 artiklan 2 kohdan mukaiseen komission tiedonantoon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaisten ja yhteysvirastojen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti