Υπόθεση C-382/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Rüsselsheim (Γερμανία) στις 11 Αυγούστου 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider κατά Condor Flugdienst GmbH