asia C-677/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep — Alankomaat) — M. Çoban v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Ennakkoratkaisupyyntö — ETY — Turkki-assosiaatiosopimus — Lisäpöytäkirja — 59 artikla — Päätös N:o 3/80 — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asumista koskevista edellytyksistä luopuminen — 6 artikla — Työkyvyttömyysetuuden peruuttaminen — Asetus (EY) N:o 883/2004 — Erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet — Asumista koskeva edellytys — Direktiivi 2003/109/EY — Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema)