Asia C-333/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 11.11.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sozialgericht Leipzig – Saksa) – Elisabeta Dano ja Florin Dano v. Jobcenter Leipzig (Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Jäsenvaltion kansalaiset, jotka oleskelevat toisen jäsenvaltion alueella harjoittamatta taloudellista toimintaa – Erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epääminen tällaisilta henkilöiltä asetuksen (EY) N:o 883/2004 nojalla – Direktiivi 2004/38/EY – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 24 artikla – Riittävien varojen edellytys)