Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με παρεκκλίσεις, όσον αφορά τη Νορβηγία, από ορισμένα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην πράξη που αναφέρεται στο σημείο 18κγβ του παραρτήματος ΧΧΙ της συμφωνίας ΕΟΧ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 88/2011 της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης$