Съобщение от Надзорния орган на ЕАСТ относно дерогации за Норвегия по отношение на определени характеристики, изложени в акта, посочен в точка 18цб от приложение ХХI към Споразумението за ЕИП — Регламент (ЕС) № 88/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение$