Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2452, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyviä menettelyjä, julkistamismuotoja ja taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)