Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijätodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta/Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg (174/2013) 27/02/2013