Forenede sager C-627/13 og C-2/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. februar 2015 — straffesag mod Miguel M. (sag C-627/13) og Thi Bich Ngoc Nguyen og Nadine Schönherr (sag C-2/14) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — narkotikaprækursorer — overvågning af handel mellem medlemsstaterne — forordning (EF) nr. 273/2004 — overvågning af handel mellem Den Europæiske Union og tredjelande — forordning (EF) nr. 111/2005 — handel med lægemidler indeholdende ephedrin eller pseudoephedrin — begrebet »registrerede stoffer« — sammensætning — udelukkelse af lægemidler som sådan eller alene af de lægemidler, som indeholder registrerede stoffer, der er sammensat på en sådan måde, at disse stoffer ikke let kan udskilles — direktiv 2001/83/EF — begrebet »lægemiddel«)