Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov (Text s významom pre EHP)