Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009 2009 m. liepos 22 d. kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)