Komission asetus (EY) N:o 642/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)