2020 m. rugsėjo 16 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1794, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies nuostatos dėl perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos ir neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 402, 2020 m. gruodžio 1 d.)