Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1278/2013 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013 , για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών