Predmet T-543/13: Tužba podnesena 4. listopada 2013. — Three-N-Products protiv OHIM-a — Munindra (PRANAYUR)