2014/57/EU: Komission päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014 , teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Unkarin siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 502)