2013/275/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Πεκίνου σχετικά με τις ερμηνείες και τις εκτελέσεις οπτικοακουστικών έργων