2013/531/EU: Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013 , unionin keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle