Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu Tekst mający znaczenie dla EOG