Υπόθεση T-175/19: Προσφυγή της 18ης Μαρτίου 2019 — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft κατά EUIPO (eVoter)