EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 178/13/KOL, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä raakaöljyn ja maakaasun etsintään ja poraamiseen Norjan mannerjalustalla (Norja)$