Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Afganistanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/486/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/219/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 753/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 451/2013