Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta