Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2