Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2015/2190, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, luvan antamisesta Italialle käyttää eräitä likimääräisiä arvioita arvonlisäverosta kertyvien omien varojen perusteen laskemiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8187)