Komission asetus (EU) 2015/2340, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)