Kommissionens forordning (EU) 2015/2340 af 15. december 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EØS-relevant tekst)