Rådets beslut (EU) 2015/627 av den 20 april 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet för partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar vad gäller förslagen till ändringar av bilagorna A, B och C