Odluka Vijeća (EU) 2015/627 od 20. travnja 2015. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na sedmom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga za izmjene priloga A, B i C