Решение (ЕС) 2015/627 на Съвета от 20 април 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на седмата среща на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б и В