Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1024/2014 оd 26. rujna 2014. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 8. do 14. rujna 2014. u okviru carinskih kvota otvorenih Uredbom (EZ) br. 891/2009 i Provedbenom uredbom (EU) br. 170/2013 u sektoru šećera i o obustavi podnošenja zahtjeva za takve dozvole