Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/937, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta