Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010 , ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Text s významom pre EHP)