Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010 , sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)