Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2010 για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)