Komission asetus (EU) 2015/1608, annettu 24 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kapriinihapon, parafiiniöljyn (CAS 64742-46-7), parafiiniöljyn (CAS 72623-86-0), parafiiniöljyn (CAS 8042-47-5), parafiiniöljyn (CAS 97862-82-3), rikkikalkin ja urean jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)