Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/06/12 — Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» — Δράση 3.2 — Νεολαία στον κόσμο: Συνεργασία με άλλες χώρες εκτός των γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης