NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE (EÚ) Č. 1093/2010, KTORÝM SA ZRIAĎUJE EURÓPSKY ORGÁN DOHĽADU (EURÓPSKY ORGÁN PRE BANKOVNÍCTVO), NARIADENIE (EÚ) Č. 1094/2010, KTORÝM SA ZRIAĎUJE EURÓPSKY ORGÁN DOHĽADU (EURÓPSKY ORGÁN PRE POISŤOVNÍCTVO A DÔCHODKOVÉ POISTENIE ZAMESTNANCOV), NARIADENIE (EÚ) Č. 1095/2010, KTORÝM SA ZRIAĎUJE EURÓPSKY ORGÁN DOHĽADU (EURÓPSKY ORGÁN PRE CENNÉ PAPIERE A TRHY), NARIADENIE (EÚ) Č. 600/2014 O TRHOCH S FINANČNÝMI NÁSTROJMI, NARIADENIE (EÚ) 2016/1011 O INDEXOCH POUŽÍVANÝCH AKO REFERENČNÉ HODNOTY VO FINANČNÝCH NÁSTROJOCH A FINANČNÝCH ZMLUVÁCH ALEBO NA MERANIE VÝKONNOSTI INVESTIČNÝCH FONDOV A NARIADENIE (EÚ) 2015/847 O ÚDAJOCH SPREVÁDZAJÚCICH PREVODY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV