ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1093/2010 W SPRAWIE USTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU (EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU BANKOWEGO), ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1094/2010 W SPRAWIE USTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU (EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH), ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1095/2010 W SPRAWIE USTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU (EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH), ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 600/2014 W SPRAWIE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/1011 W SPRAWIE INDEKSÓW STOSOWANYCH JAKO WSKAŹNIKI REFERENCYJNE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I UMOWACH FINANSOWYCH LUB DO POMIARU WYNIKÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ ROZPORZĄDZENIE (UE) 2015/847 W SPRAWIE INFORMACJI TOWARZYSZĄCYCH TRANSFEROM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH