EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, AR KURU GROZA REGULU (ES) Nr. 1093/2010, AR KO IZVEIDO EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDI (EIROPAS BANKU IESTĀDI), REGULU (ES) Nr. 1094/2010, AR KO IZVEIDO EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDI (EIROPAS APDROŠINĀŠANAS UN ARODA PENSIJU IESTĀDI), REGULU (ES) Nr. 1095/2010, AR KO IZVEIDO EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDI (EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDI), REGULU (ES) Nr. 600/2014 PAR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGIEM, REGULU (ES) 2016/1011 PAR INDEKSIEM, KO IZMANTO KĀ ETALONUS FINANŠU INSTRUMENTOS UN FINANŠU LĪGUMOS VAI IEGULDĪJUMU FONDU DARBĪBAS REZULTĀTU MĒRĪŠANAI, UN REGULU (ES) 2015/847 PAR LĪDZEKĻU PĀRVEDUMIEM PIEVIENOTO INFORMĀCIJU