EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 1093/2010, KURIUO ĮSTEIGIAMA EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (EUROPOS BANKININKYSTĖS INSTITUCIJA), REGLAMENTAS (ES) NR. 1094/2010, KURIUO ĮSTEIGIAMA EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (EUROPOS DRAUDIMO IR PROFESINIŲ PENSIJŲ INSTITUCIJA), REGLAMENTAS (ES) NR. 1095/2010, KURIUO ĮSTEIGIAMA EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (EUROPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR RINKŲ INSTITUCIJA), REGLAMENTAS (ES) NR. 600/2014 DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ, REGLAMENTAS (ES) 2016/1011 DĖL INDEKSŲ, KURIE KAIP LYGINAMIEJI INDEKSAI NAUDOJAMI FINANSINĖSE PRIEMONĖSE IR FINANSINĖSE SUTARTYSE ARBA SIEKIANT ĮVERTINTI INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLOS REZULTATUS, IR REGLAMENTAS (ES) 2015/847 DĖL INFORMACIJOS, TEIKIAMOS PERVEDANT LĖŠAS