UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 1093/2010 O OSNIVANJU EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA (EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA BANKARSTVO), UREDBE (EU) BR. 1094/2010 O OSNIVANJU EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA (EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA OSIGURANJE I STRUKOVNO MIROVINSKO OSIGURANJE), UREDBE (EU) BR. 1095/2010 O OSNIVANJU EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA (EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I TRŽIŠTA KAPITALA), UREDBE (EU) BR. 600/2014 O TRŽIŠTIMA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI U FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA I FINANCIJSKIM UGOVORIMA ILI ZA MJERENJE USPJEŠNOSTI INVESTICIJSKIH FONDOVA I UREDBE (EU) 2015/847 O INFORMACIJAMA KOJE SU PRILOŽENE PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA