EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EL) NR 1093/2010, MILLEGA ASUTATAKSE EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUS (EUROOPA PANGANDUSJÄRELEVALVE), MÄÄRUST (EL) NR 1094/2010, MILLEGA ASUTATAKSE EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUS (EUROOPA KINDLUSTUS- JA TÖÖANDJAPENSIONIDE JÄRELEVALVE), MÄÄRUST (EL) NR 1095/2010, MILLEGA ASUTATAKSE EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUS (EUROOPA VÄÄRTPABERITURUJÄRELEVALVE), MÄÄRUST (EL) NR 600/2014 FINANTSINSTRUMENTIDE TURGUDE KOHTA, MÄÄRUST (EL) 2016/1011, MIS KÄSITLEB INDEKSEID, MIDA KASUTATAKSE VÕRDLUSALUSTENA FINANTSINSTRUMENTIDE JA -LEPINGUTE PUHUL VÕI INVESTEERIMISFONDIDE TOOTLUSE MÕÕTMISEKS, JA MÄÄRUST (EL) 2015/847, MIS KÄSITLEB RAHAÜLEKANNETES EDASTATAVAT TEAVET