РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1093/2010 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН (ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ ОРГАН), РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1094/2010 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН (ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ), РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1095/2010 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН (ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ), РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 ОТНОСНО ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 ОТНОСНО ИНДЕКСИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО БЕНЧМАРКОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/847 ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩА ПРЕВОДИТЕ НА СРЕДСТВА