Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén omFörslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]